Spolupracujeme

White light - partner projektu

Partnerem projektu je občanské sdružení WHITE LIGHT z Ústí nad Labem, které poskytuje služby primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek. Nabízí též ambulantní následnou péči a chráněné bydlení pro uživatele drog po absolvování léčby. White light o.s. iniciuje, připravuje a realizuje aktivity pro lidi v obtížných životních situacích v Ústeckém kraji a poskytuje odborné sociálně zdravotní služby v oblasti drogové závislosti, a pomáhá jim předcházet riziku sociálního vyloučení.

Ústecký kraj - partner projektu

Zaměření projektů, které mají vztah ke vzdělávacím aktivitám, musí být v souladu s příslušnými RVP a ŠVP škol (pokud je již zpracován). Projekty by měly přispívat k optimalizaci sociálního klimatu a ke změně postojů a chování pedagogů, žáků a rodičů ve škole ve prospěch nácviků sociálních dovedností související se zdravým životním stylem.

1 Projekty zaměřené na prevenci užívání legálních drog (alkohol, tabák, medikamenty).
2 Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence sociálně patologických jevů (dále jen SPJ).
3 Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ, zdravého životního stylu a tvorby pozitivního sociálního klimatu ve školách.
4 Kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávací, metodické a strategické v rámci prevence SPJ; realizace stáží a výměn zkušeností).
5 Kooperace na úrovni regionů (účast na komunitním projektu „Zdravé město“ a „Zdravý region“, apod.); tyto programy zabývající se komplexně problematikou rizikových faktorů využívají propojení jednotlivých typů komunitních programů s cílem pozitivně ovlivňovat zdravý způsob života populace.
6 Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence SPJ.
7 Projekty zaměřené na analýzu příčin komerčního sexuálního zneužívání dětí.
8 Projekty kontinuální práce s rodiči a monitorování situace mimo školu (rodičovské skupiny, vliv rodičů na specifickou primární prevenci SPJ).
9 Projekty zaměřené na podporu práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách.
10 Projekty specifické primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních zaměřené na práci s rizikovou populací (projekty zaměřené na problematiku prevence užívání návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, komerčního sexuálního zneužívání, záškoláctví apod.).
11 Projekty zaměřené na zvyšování právního vědomí v oblasti specifické primární prevence SPJ a specifické primární prevence užívání návykových látek.
12 Projekty zaměřené na práci s národnostními menšinami specificky v oblasti prevence SPJ.

Oficiální webová prezentace Ústeckého kraje

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login